ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TEK TARAFLI FESİH BİLDİRİMİ İLE SONA ERDİRİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Genel, Medeni Usul Hukuku

T.C YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas: 2015/ 1171 Karar: 2016 / 4076

“… Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin tek taraflı fesh bildirimi ile sona erdirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle yapılan fesh bildiriminin hukuki sonuç doğurduğundan bahsedilemez. …”

TAPUSUZ TAŞINMAZLARIN DEVRİNDE ŞEKİL ŞARTI

Eşya Hukuku, Genel

T.C YARGITAY 16.Hukuk Dairesi Esas: 2015/ 20772 Karar: 2016 / 7160

“… Tapuda kayıtlı taşınmazın satışına ilişkin yazılı sözleşmelerin resmi biçimde yapılmamasından dolayı hukuken geçerli olmadığı (TMK. md.706, TBK md.237, Tapu kanunu md.26 ve Noterlik kanunun md.60) tartışmasızdır. Bu nedenle geçerli sözleşmelerde olduğu gibi taraflarına hak ve borç doğurmayacağından taraflara verdiklerini haksız iktisap kurallarına göre isteyebilirler. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların devri hakkında yasada öngörülmüş bir şekil şartı bulunmayıp, tarafların anlaşması ve bu anlaşma sonucunda taşınmazın zilyetliğin satın alana devredilmesi yeterlidir. Zilyetliğinin devredilmesinden sonra taşınmaz hakkında tapu kaydının oluşması öncesinden yapılan sözleşmenin geçerliğini etkilemez. …”

KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MUHDESATIN TESPİTİ İSTENEBİLİR Mİ?

Eşya Hukuku, Genel, İdare Hukuku

T.C YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 8154 Karar: 2016 / 9640 

“… Nitekim öğreti ve uygulamada muhdesatın üzerinde bulunduğu taşınmazın ortaklığının giderilmesi için açılmış ve görülmekte olan bir dava bulunması halinde muhdesatı meydana getiren malik veya paydaşların bu olgunun tespiti istemiyle, yine muhdesat veya üzerinde bulunduğu taşınmazın kamulaştırılması halinde muhdesatı meydana getiren kişi veya kişilerin zilyetliğin tespiti istemiyle dava açmaları halinde hukuki yararın var olduğunun kabul edilmesi gerektiği, kabul edilmektedir.

Somut olaya gelince, Mahkemece, dava konusu taşınmazın kamulaştırma kapsamında kalıp kalmadığı olgusu araştırılmadan yazılı gerekçe ile hüküm kurulduğu görülmüştür. Hal böyle olunca; Devlet Su işleri Müdürlüğü’nden kamulaştırma bilgi, belge ve krokilerinin dosyaya getirtilmesi ve hukuki yarar olgusunun saptanmasından sonra, dava açmada davacının güncel hukuki yararının bulunduğu anlaşıldığı takdirde, davacı yanın dayandığı deliller ile birlikte toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır. …”

RUHSATI 26.08.2008 TARİHİNDEN ÖNCE ALINMIŞ VE İSKAN BELGESİ OLMAYAN BİNALARA ELEKTRİK VE SU BAĞLANABİLİR Mİ?

Eşya Hukuku, Genel

T.C YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 8767 Karar: 2016 / 10150 

“… Mahkemece; 3194 sayılı yasanın geçici 11.maddesi gereğince dava konusu binaya yol, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün tespiti halinde, öncelikle taşınmazın inşasında ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilip getirilmediğine dair uzman bilirkişiler aracılığı ile keşif yapılarak bilirkişi raporu hazırlatılması ve sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken; aksi şekilde eksik incelemeye dayalı olarak hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. …”